Konstancia Nowina Konopka / Krysztof Racoń

11. 3. 2016 Pá 07.32 od Ondřej Durczak | Aktuálně
pozvanka-racon
obrazek

Konstancia Nowina Konopka

obrazek

Konstancia Nowina Konopka

obrazek

Krysztof Racoń

obrazek

Krysztof Racoń

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a Institut tvůrčí fotografi e FPF Slezské univerzity v Opavě Vás srdečně zvou na zahájení fotografi cké výstavy, která se koná pod záštitou generálního konzula Polské republiky v Ostravě pana Janusze Bilského [imper f e k t ]

obrazek

Foto z vernisáže

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

Konstancia Nowina Konopka / Krysztof Racoń ve čtvrtek 3. 3. 2016 v 17 hodin. Výstava, kterou uvede polská kurátorka Joanna Kinowska a Jiří Siostrzonek, bude otevřena do 26. 4. 2016 vždy hodinu před představením. Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava. Výstavní projekt je realizován za podpory Studentského grantového systému SU, grantu

Krzystof Racoń Cyklus „Mizející jezera“ se věnuje postupným proměnám krajiny. Je o pozvolném umírání dvou uměle vytvořených jezer z období Polské lidové republiky, která vznikla jako turistická atrakce. Jejich životnost byla stanovena př ibližně na 75 let. Celá desetiletí byly oblíbeným odpoč inkovým místem pro miliony Poláků , kteř í v komunistických č asech nemohli cestovat do zahranič í. Mnohé státní podniky tam měly svá rekreační zařízení. V okruhu jezer se vyvinula sportovně

  • rekreač ní základna, vznikaly př ístavy, restaurace,

dancingy atd. Ř eka postupné zanášela nádrž bahnem, což v prů bě hu let vedlo k vyschnutí a odumř ení bř ehů obou jezer. „Doba použitelnosti jezer“ právě skonč ila.

Krzysztof Racoń (1982). Dokumentární fotograf. Absolvent Jagellonské univerzity a Vysoké školy ekonomické v Krakově (Polsko). Student 2. ročníku Institutu tvů rč í fotografi e FPF Slezské univerzity v Opavě . Úč astník roč ního programu Sputnik Photos. V roce 2013 jeho reportáž z malé vesnice „Rura“ získala první místo v soutěži Vienna International Photo Awards (VIPA) a v roce 2015 vyšla v podobě fotoknihy. Jeho druhý projekt “Mizející jezera” je vě nován jezerům, která se nacházejí v blízkosti jeho rodného mě sta. V roce 2015 tento projekt získal cenu v celostátní soutěži polské novinářské fotografi e BZ WBK Press Photo v kategorii “Př íroda”. V roce 2015 byl zař azen mezi fi nalisty fotosoutě že Kolga Tbilisi Foto Awards. V 2016 budou “Mizející jezera” uvedena na fotografi ckém festivalu v Krakově v sekci Showoff.

Konstancja Nowina Konopka Projekt „1001 zlých skutků“ je metaforickým vyjádřením „sbohem č asů m prožitým na dvorku“. Př íbě h se odehrává „ně kde v Horním Slezsku“, kde konč í dě tství pě ti chlapců . Je to zároveň refl exe o změ ně v modelu dě tství v současné době. Szychta a Kaluś shodili koč ku z mostu. Kaluś , Bajlas a Gała demolovali hř bitov, zapálili ků lnu na zahrádkách. Demokraticky rozdě lují mezi sebou cigarety, č okoládu, brambů rky a kolu. Je to historka o pě tici kluků z Biskupic, č tvrti Zabrza, ve které bydleli dě lníci a horníci. Lidé z jiných č tvrtí považují tuto č tvrť za nebezpeč né místo, bez perspektiv a šancí na vývoj, pro pě tice kluků , kteř í zde vyrů stali, je to centrum vesmíru a neomezené hř iště . Dě ti z Biskupic ve srovnání s dě tmi z velkých mě st mají více prostoru, svobody v zábavě a svobody vů bec. Nebydlí v „obezdě né č tvrti s ochrankou“, nemají vymezené, sterilní hř iště s bezpeč nostmi certifi káty. Mohou šlapat po trávnících. Nikomu nevadí, že všude hrají kopanou. V jejich svě tě prostor a fantazie okouzlují. Jen obč as mají strach o budoucnost a bojí se otázky – kolik je tř eba spáchat zlých skutků , aby se stali dospě lými. Konstancja Nowina Konopka (1980). Dokumentární fotografka. Ukonč ila Ekonomickou univerzitu a Akademii fotografi e v Krakově. Studentka 2. ročníku Institutu tvů rč í fotografi e FPF Slezské univerzity v Opavě . Úč astnila se mentorského programu Sputnik Photos. Vyhrála mimo jiné v soutě žích „21 New and Emerging Talents” – Lens Culture Student Photography Awards 2013, Leica Street Photo 2013 atd. Byla rovně ž fi nalistkou soutě ží: Vienna International Photo Awards 2013, The Miami Street Photography Festival 2013, Kolga Tibilisi Photo 2014, Przetwórnia 2015 atd. Její fotografi e byly publikovány v polských č asopisech a novinách i v zahranič ním tisku – mimo jiné v Polityka, Gazeta Wyborcza, Zwierciadło, K MAG, 6Mois, rovně ž na velkých mezinárodních internetových portálech.

„Minulý čas imperfekt používáme v německém jazyce, jestliže chceme ně co vyprávě t. Imperfekt je výstava, která spojuje dva rů zné př íbě hy dvou autorů . Obě vyprávě ní č erpají z každodenního života, která už ovšem náleží do minulosti. Je velice obtížné popsat, v jaké míř e jsou tato vyprávě ní ukonč ená nebo neukonč ená. Pociť ujeme nevyhnutelné změ ny, ale nevíme, kdy se tyto změ ny stanou koneč nými.“ statutárního města Ostravy a je součástí oslav 25. výročí založení Slezské univerzity v Opavě.

««« Předchozí text: Jana Hunterová

Následující text: Dita Pepe Pavel Mára »»»

0

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení