Roman Franc: Pospolitosti v ostravské Fotografické galerii Fiducia

19. 10. 2022 St 22.04 od Ondřej Durczak | Aktuálně
romanfranc

Roman Franc: Pospolitosti
vernisáž: 24.10.2022 v 18. hod

výstava potrvá do konce listopadu; kurátor výstavy Jiří Pátek

Fotografická galerie Fiducia, Nádražní 30, M. Ostrava

Roman Franc (*1983) se vydal na dráhu fotografa na přelomu minulého a našeho století, tedy v době, kdy svět rozkolísaný globálními sociálně politickými a technologickými změnami, hledal nové jistoty, s nimiž by mohl čelit výzvám jednadvacátého století. Optikou této skutečnosti, v níž se akutní potřeba změny rozkročila mezi tím, co je na odchodu, a představami o nových podobách budoucnosti, je možné číst nedávnou historii většiny oborů lidské činnosti.

Roman Franc vyšel z tradice brněnské fotografie, která se nikdy příliš nehnala za aktuálními trendy a snažila se světu spíše ukazovat, že práce s tradicí může být stejně zajímavá a nosná jako snaha ji ve jménu pokroku popírat, nebo se od ní distancovat. Ve své tvorbě Franc sice již dávno překonal návyky raných let, ponořených do kouzla fotogenie, stále si však ponechává prapůvodní přesvědčení, že fotografie jako obraz zlomku vteřiny dostává hlubší smysl až díky praxi, kterou fotograf dlouhodobě zdokonaluje své řemeslo.

Valnou část své historie byla fotografie považována za zrcadlo vnějšího světa. Tento pohled má ovšem slabinu v tom, že hledá pravdivou realitu a opomíjí přitom zjevný fakt, že fotografie svět nejen odráží, ale je i jeho součástí, což jí dává zcela přirozeně potenciál jej také utvářet. Skupinové fotografie Romana France jsou pozoruhodné tím, že jim právě zmíněná elementární dialektika není cizí. Dá se dokonce říci, že je přímo podmiňuje. V tomto ohledu se Francova tvorba přibližuje fotografování z raných dob média, kdy fotograf putoval za zákazníky a kdy bylo stisknutí spouště vyvrcholením události, jíž předcházela řada malých soukromých rituálů, během nichž si měli všichni zúčastnění šanci uvědomit, kdo jsou a kam patří. V éře digitálních technologií a sociálních sítí nám tento žádoucí a hluboce lidský moment chybí. To ostatně svým způsobem potvrzuje i zvyšující se zájem o Francovy fotografie, jež jsou primárně příležitostí pro stvrzení společné identity těch, kdo se sešli před objektivem Francova aparátu, a teprve pak galerijními exponáty určenými pro lidi zvenčí.

Jiří Pátek, v Brně 3. 8. 2022

Roman Franc: Collectives

Roman Franc (*1983) embarked on his career as a photographer at the end of the last century, at a time when the world, rocked by global social-political and technological changes, was looking for new certainties to face the challenges of the twenty-first century. The context of this reality, where the urgent need for change straddled the gap between what was coming to an end and the notions of new forms of the future, enable us to read the recent history of most fields of human activity.

Roman Franc came out of the tradition of Brno photography, which has never been too eager to follow current trends and has tried to show the world that working with tradition can be as interesting and rewarding as trying to deny it or distance oneself from it in the name of progress. Although Franc’s work has long since gone beyond the habits of his early years, amazed by the magic of photogenic objects, he still believes that photography, like an image of a fraction of a second, takes on a deeper meaning only through practice, when the photographer keeps improving his skills.

For much of its history, photography has been regarded as a mirror of the outside world. This idea, however, has a weak point – it seeks the true reality while neglecting the obvious fact that photography not only reflects the world, but is also part of it, which gives it naturally the potential to shape it. Group photographs taken by Roman Franc are remarkable in that they reflect this elementary dialectic. One could even say that the dialectic directly influences them. In this respect, the artist’s photography reminds us of the times when photographers used to travel to their customers and when the pressing of the shutter was the culmination of an event preceded by a series of small private rituals that enabled everyone involved to realize who they were and where they belonged. In the era of digital technology and social media, we miss this desirable and deeply human moment. In a way, this can be seen in the growing interest in Franc’s photographs, which are primarily an opportunity to affirm the common identity of those gathered in front of the lens of his apparatus, and in his prints in galleries intended for people from the outside.

Jiří Pátek Brno, 3 August 2022

franc
franc02
obrazek
obrazek
obrazek

0

Novinky

T E R M Í N PRO „PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY“ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA ITF je 31. 7. 2024.
Termín státní závěrečné zkoušky, obhajoby a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia: 11. – 13. 9. 2024
Konzultace pro studenty proběhne na Horní Bečvě v termínu 11. – 13. 10. 2024
Konzultace pro studenty proběhne v Opavě v termínu 13.- 15. 12. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení