Historie školy

O škole

Historie školy

20. října 1998 bylo promováno prvních sedm absolventů magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Slezská univerzita se tak stala po pražské Akademii múzických umění druhou školou v České republice, kterou ukončili absolventi s plným vysokoškolským vzděláním v oboru fotografie. Dovršil se tak dlouhý vývoj od založení Školy výtvarné fotografie v Brně v roce 1971, která vznikla z iniciativy prof. K. O. Hrubého a dalších organizátorů a pedagogů po vzoru zahraničních „škol slavných fotografů“ jako korespondenční typ vzdělávání vyspělých fotoamatérů. Do pedagogického sboru se postupně podařilo získat řadu zkušených fotografů i vynikajícího teoretika výtvarného umění a fotografie doc. dr. Václava Zykmunda a ze Školy výtvarné fotografie postupně vybudovat nejvyšší stupeň systému vzdělávání fotoamatérů, v němž se vedle korespondenčního hodnocení cvičení stále více uplatňovaly i osobní konzultace.

Když se v roce 1990 objevila možnost začlenit Institut výtvarné fotografie do zakládané Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Opavě, měl už Institut výtvarné fotografie nejenom kvalitní pedagogický sbor, ale i náročný studijní program a řadu vynikajících absolventů, dobře se uplatňujících v rozličných odvětvích fotografie i fotografické pedagogiky. Na FAMU tehdy navíc došlo ke zrušení distančního studia, takže pro mnoho fotografů, kteří si z různých rodinných, finančních i jiných důvodů nemohli dovolit navštěvovat denní studium, se tak uzavřela cesta ke získání vysokoškolské kvalifikace v oboru. Přitom u studia fotografie, kdy posluchači pracují převážně sami na zadaných praktických cvičeních, je distanční forma studia běžná v mnoha evropských a zámořských uměleckých školách a studijní program i organizaci studia s pravidelnými několikadenními konzultacemi přímo od Institutu tvůrčí fotografie před časem přejala Akademie výtvarných umění v Poznani pro vlastní obdobné dálkové studium fotografie. O studium na Institutu tvůrčí fotografie (tak byl přejmenován Institut výtvarné fotografie) na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity je dnes značný zájem, v posledních letech se o přijetí do 1. ročníku každoročně hlásí zhruba 200–250 uchazečů z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a nejnověji i Francie. Přijímací zkoušky probíhají dvoukolově: v prvním kole se hodnotí kvalita předložených fotografických prací (volný soubor, ilustrace, stylizovaný autoportrét), ve druhém kole se potom hodnotí písemné testy z dějin fotografie a všeobecných znalostí a ústní zkoušky z dějin výtvarného umění a fotografie, fotografické techniky a všeobecného přehledu.

Institut tvůrčí fotografie po přechodu na Slezskou univerzitu výrazně rozšířil studijní program o mnoho nových předmětů a obohatil svůj pedagogický sbor o řadu odborně fundovaných pedagogů v čele s nezapomenutelným zakladatelem vysokého fotografického školství v ČR prof. Jánem Šmokem a světoznámým dokumentaristou doc. Jindřichem Štreitem, kteří společně s tehdejším rektorem Slezské univerzity prof. Martinem Černohorským a vedoucím katedry fotografie na FAMU prof. Miroslavem Vojtěchovským výrazně přispěli k tomu, že v roce 1995 Akreditační komise vlády ČR akreditovala pětileté magisterské studium na ITF.

Dnes systém studia na ITF stále zahrnuje korespondenční hodnocení praktických cvičení zkušenými pedagogy, ale zásadní místo v něm má systém pěti čtyřdenních soustředění ročně, které probíhají zpravidla v rekreačním a školícím středisku na Horní Bečvě a které ve svém souhrnu jsou časově podstatně rozsáhlejší než obvyklé každoměsíční jednodenní konzultace distančního studia na jiných školách. Studijní program ITF tříletého bakalářského studia na ITF je podobně jako program katedry fotografie FAMU velmi univerzální a zahrnuje vedle volné tvorby, na níž se klade největší důraz, praktická cvičení ze všech hlavních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní i užité fotografie. Ve studijním programu jsou rovněž předměty fotografická technika, senzitometrie, exponometrie, typografie, počítačová grafika, dějiny fotografie, teorie fotografie, stavba a skladba fotografického obrazu, kritika fotografie, barevná fotografie, historie výtvarného umění, sociologie, psychologie umění a řada dalších. Bakalářské studium je zakončeno obhajobou praktické i teoretické bakalářské práce a komplexní zkouškou z dějin fotografie. Do magisterského studia jsou přijímáni jen nejlepší absolventi bakalářského studia, kteří si mohou podle svého zaměření zvolit výběrové předměty z výtvarné, dokumentární a užité fotografie a kromě toho opět absolvují řadu přednášek, seminářů a cvičení z dějin výtvarného umění a fotografie, dějin filmu, teorie fotografie, zonálního systému, práce v ateliéru, digitální fotografie, sociologie, psychologie, angličtiny, přípravy fotografií pro tisk, právnického minima apod. Na závěr magisterského studia probíhají státní závěrečné zkoušky z dějin a teorie fotografie a obhajoby praktických i rozsáhlejších teoretických prací. Na rozdíl od závěrečných teoretických prací na mnohých jiných výtvarných a fotografických školách, které mají charakter krátké explikace praktického cvičení, jde na ITF podobně jako na katedře fotografie FAMU nezřídka o rozsáhlé studie (výjimkou nebývá ani rozsah přes 100 – 130 stran vlastního textu), které na základě prozkoumání a zpracování obsáhlých pramenů a literatury přinášejí vlastní analýzy a hodnocení a výrazně tak obohacují naši historiografii fotografie.

Studenti si mnohé poznatky z výuky reportážní a dokumentární fotografie, fotografie architektury, portrétu i sociologie a psychologie mohou ověřovat v praxi na dlouhodobých projektech „Lidé Hlučínska 90. let 20. století“ a „Zlín a jeho lidé“. V budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě jsou studentům k dispozici fotoateliéry a temné komory, které sice stále ještě mají daleko k ideálnímu stavu, ale jejich vybavení se postupně zlepšuje, dále odborná knihovna a počítačové pracoviště. Řada posluchačů se společně s pedagogy zúčastňuje i exkurzí na různé fotografické festivaly, jako je Měsíc fotografie v Bratislavě či Mezinárodní fotoscéna a Photokina v Kolíně nad Rýnem, nebo plenérů a dílen (mezinárodní dílny Profily v Poznani, mezinárodní letní fotoškola Domu fotografie Tatranské galerie v Popradu aj.). Institut tvůrčí fotografie také připravuje fotografické výstavy v Galerii Opera v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v němž představuje vedle studentských prací i expozice děl řady předních českých i zahraničních fotografů (např. Josef Koudelka, Viktor Kolář, Pavel Dias, Jindřich Marco, Karel Cudlín, Karel Hájek, Zdeněk Tmej, René Burri, Paul den Hollander, Andrej Bán, Frank Horvat, Martin Parr, tematické expozice Hořká léta – Evropa 1939 – 1947 očima českých fotografů, Mladá slovenská fotografie, Česká fotografie 90. let aj.) a k výstavám vydává jednoduché katalogy. Často také pořádá expozice prací svých posluchačů v různých výstavních síních v České republice i v zahraničí (rozsáhlejší přehlídky studentských prací proběhly například v Opavě, Ostravě, Praze, Brně, Zlíně, Prostějově, Bratislavě, Poznani, Katovicích, Vilniusu, Kaunasu, Würzburgu a dalších městech). Ediční činnost ITF zahrnuje vydávání různých skript a katalogů, v plánu je také častější vydávání odborného bulletinu Listy o fotografii, v němž jsou publikovány materiály z historie a teorie fotografie, metodiky fotografické výuky, galerijní a muzejní práce s fotografií a dalších okruhů nejenom od pedagogů a studentů ITF FPF SU, ale také od kolegů z jiných vysokých škol se specializovanou výukou fotografie v ČR, na Slovensku a v Polsku i od teoretiků a historiků fotografie z jiných zemí. ITF také spolupracuje s několika zahraničními školami, nejúžeji s Akademií výtvarných umění v Poznani.

Absolventi magisterského stupně studia by měli získat úplnou vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech fotografie, aby byli připraveni dobře plnit úkoly profesionální praxe a měli také předpoklady pro vlastní fotografickou tvorbu. V době rozvoje nových technologií by měli prakticky ovládat základy počítačové úpravy fotografií a přípravy fotografií pro tisk, digitální fotografii apod. Řada absolventů se uplatňuje ve svobodném povolání fotografů, jako fotoreportéři různých periodik, učitelé na fotografických školách i jako kurátoři a teoretici fotografie. Mnoho studentů a absolventů získalo významná ocenění – např. v roce 2000 obdržel student 5. ročníku Evžen Sobek hlavní cenu v mezinárodní soutěži mladých fotografů do 35 let MiO Photo v japonské Ósace.

Historie ITF

tiskni, přečteno 2199x

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení