Odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek

Funkce: zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie, pedagog
Vyučuje: Dějiny výtvarného umění I-II, Základy sociologie I-II, Psychologie umění I-II, Přehled dějin filmu
E-mail: sio10itf@fpf.slu.cz
Telefon: 553 734 520, 553 651 159, 776 185 199, ITF 553 684 384
Adresa: Hlavní 130
747 06 Opava 6

 

Odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.,  
zástupce vedoucího ITF

Narozen:         31. 3. 1954 v Opavě

Rozsah pracovního poměru: 1,0 – plný pracovní poměr

Výuka v Bc studiu:
Dějiny výtvarného umění I
Dějiny výtvarného umění II
Základy sociologie
Psychologie umění I

Absolvovaná VŠ:      
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor                andragogika (1992)
                        FF UP v Olomouci – doktorandské studium ukončeno v roce 2006,
titul Ph.D.

Praxe:             Odborný asistent s vědeckou hodností, zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (1993 – dosud)
Ředitel Domu kultury v Dolním Benešově (1990-dosud)
                         
Narozen 31. 3. 1954 v Opavě. Absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Opavě (1974), čtyři roky studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě, v roce 1982 ukončil pomaturitní studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické ve Frenštátě pod Radhoštěm. V letech 1987-92 absolvoval externí studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.) V letech  2001 - 2006 studoval v  doktorandském programu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2004 absolvoval měsíční stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově. Přednášel na univerzitách v Poznani, Katovicích, Krakově. Je zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1993 vyučuje základy sociologie a psychologie umění na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, od roku 1995 i dějiny výtvarného umění a dějiny filmu, pro Ústav společenských věd FPF SU přednáší kulturologii, sociologii kultury, animaci kultury. Externě vyučuje vizuální sociologii na Palackého univerzitě v Olomouci na katedře divadelních, filmových a mediálních studií a přednáší na UTB ve Zlíně. Je řešitelem a spoluřešitelem řady grantů v rámci FRVŠ, projektů Ministerstva kultury, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Opavy. Je členem Akademického senátu SU, pedagogického sboru pro výuku na Univerzitě třetího věku SU v Opavě, mediální rady České televize Ostrava, expertní komise pro kulturu projektu INTERREG III, členem Kulturní a vzdělávací nadace Hlučínsko, členem komise festivalu Bezručova Opava, spoludramaturgem multižánrového festivalu Další břehy a Domu umění v Opavě. Člen řady dalších kulturních nadací a občanských sdružení. Je dramaturgem Jazzového klubu v Opavě. V letech 1995-2003 byl vedoucím a dramaturgem Univerzitního klubu SU v Opavě, kde připravil a realizoval přes 890 pořadů, přednášek a výstav.  Po mnoho let vedl Filmový klub v Opavě, organizoval a moderoval národní soutěže audiovizuální tvorby Diafon v Opavě. Od roku 1990 organizuje v Opavě mezinárodní festival dokumentárních filmů „Jeden svět“. V 80. letech spoluorganizoval semináře a filmové přehlídky. Od roku 1990 je ředitelem Domu kultury v Dolním Benešově.
Napsal několika sbírek poezie (např. Jednou, Praha 1987). Je režisérem a dramaturgem, sám nebo s Alešem Koudelou napsal několik divadelních her (např. Pobřežní hlídka, Kam zmizel John Plymouth?, Čikita a Pepito) a řadu scénářů pro televizní a rozhlasové pořady a vystoupení skupiny Děsně fajn. Prakticky i teoreticky se zabývá výtvarným uměním. Ve své výtvarné tvorbě se orientuje na strukturální grafiku, kterou představil na autorských výstavách v Opavě (1981, 1999, 2000), Valašském Meziříčí (1981), Ostravě (1981, 1984), Brně (1983) aj. Ilustroval několik knih - např. Eva Syřišťová: Skupinová psychoterapie psychóz (Praha 1989), Anastáz Opasek: Z té dálky (Mnichov 1990), Eva Syřišťová: Puklý čas (Brno 1991), Eva Syřištová: Člověk v kritických životních situacích (Praha 1994), Paul Celan: Domov v bezdomoví (Praha 1994). S Martinem Klimešem se podílí na dramaturgii Domu umění v Opavě, pro který organizačně připravil mnoho výstav a festival současného avantgardního a experimentálního umění Pohyb - zvuk - prostor (2000). Připravuje scénáře výstav, vzdělávacích, kulturních pořadů a externě spolupracuje s televizí a rozhlasem. Spolupracuje s Českou televizí Ostrava (35 scénářů pro hudební pořady, publicistika, dokumenty) Scénáristicky a redakčně se podílel na hodinovém dokumentu „Jindra ze Sovince“ o Jindřichu Štreitovi na hodinovém dokumentu o festivalu vysokých uměleckých škol „Zlomvaz“, napsal námět k hodinovému dokumentu ČT „Sloužili u Wehrmachtu“. Sám rovněž fotografuje, vytvořil soubor Sakrální architektura na Hlučínsku. Jako organizátor, sociolog i jako fotograf se podílel na projektech Lidé Hlučínska 90. let 20. století a Zlín a jeho lidé,  Lidé Hlučínska 90. let 20. století, Opava očima studentů ITF. V roce 2004 byl oceněn medailí C. Lelka za kulturní přínos na Hlučínsku, v roce 2007 cena Petra Bezruče statutárního města Opavy za dlouholetý kulturní přínos městu.

 

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 2004-2008

Kniha:
Siostzonek, J.:Animace kultury (polské inspirace). Monografie. ITF SU v Opavě 2008, 104 s. ISBN 978-80-7248.

Stati ve sbornících (výběr):
Siostrzonek J.: Nauczanie socjologii w Instytucie Twórczej Fotografii / Výuka sociologie na Institutu tvůrčí fotografie. In: Fotografie dokumentalna w projektach fotograficznych /Dokumentární fotografie ve fotografických projektech. Sborník mezinárodní konference věnované dokumentární fotografii, Galerie Szara, Czieszyn,  Slezská univerzita, Opava 2005, s. 39-59. ISBN 83-923036-0-1.

Siostrzonek, J.: Příspěvek k animaci kultury. In: Nové impulzy – rozvoj místní kultury. Sborník Národné osvetové centrum, Bratislava 2006, s.121-142. ISBN 80-7121-269-5.

Siostrzonek, J.: Proměny individuálních hodnot člověka jako předpoklad změn ve společnosti. Przemiany indiwidualnych wartości czlowika jako przeslanka zmian zachodzacych w spoleczeństwie. In.: Sborník   Wolność, Równość… Sztuka! Galerie Szara v Těšíně. s. 14-32, ISBN 83-923036-1-X

Siostrzonek, J.: Příspěvek k animaci kultury. In: Sborník Nové impulzy – rozvoj místní kultury. Národné osvetové centrum, Bratislava.2006, s. 121 – 142. ISBN 80-7121-269-5.

 
Siostrzonek, J.: Proměny individuálních hodnot člověka jako předpoklad změn ve společnosti. In: Wolność, Równośc´...Sztuka! Sborník Galerie Szara v Těšíně 2007, s. 20-29. ISBN 83-923036-1-X.

Siostrzonek, J.: Animační metody při výuce společenských věd a umění
v rámci celoživotního vzdělávání. In. Sborník Animácia euroobčaianstva v miestnej kulture v SR. NOC, Bratislava 2008. 1-37s., ISBN 978-80-7121-301-7

Katalogy (výběr)

Siosztrzonek, J.:Dvě města – dvě university. Dwa miasta- dwa uniwersytety. Galerie Magna, Ostrava, 2005. ISBN 80-7248-323-4
Siostrzonek,J.: Evžen Sobek: Life in Blue. Brno, 2008. ISBN 978-80-254-1471-2.
Autorské výstavy:
 
Kapličky na Hlučínsku. Zámek, Kravaře, 2004
Kapličky na Hlučínsku. Zámecké centrum, Hlučín, 2004
Vnitřní krajiny (strukturální grafika). Galerie fotoklubu Art, Frýdek-Místek, 2004
Drobná sakrální architektura. Klášter cisterciáků, Rudy, Polsko, 2006
Sakrální architektura na Hlučínsku. Galerie městského úřadu, Rajecké Teplice, 2006
Opava jinak. součást Multižánrového festivalu Bezručova Opava, Dům umění, Opava, 2008

Účast na skupinových výstavách (výběr):

Padesátníci. Kabinet fotografie Domu umění, Opava, 2004
Krajiny vnější a vnitřní. Divadlo hudby, Olomouc, 2005
Poutník v krajině. Konvikt. Palackého univerzita v Olomouci. 3. cena ve fotografické soutěži, 2006
 
Kurátorská příprava výstav:

Bazar Art. Dům umění v Opavě, Opava 2006.
Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. (Výběr fotografií Vladimír Birgus, Tomáš Pospěch), Dům umění v Opavě, 2008
Diplomové práce ITF, Národní divadlo Moravskoslezské, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava.
Tereza Vlčková, Jaroslav Kocián.  7. Miedzynarodowy Festival Fotografii v Lodzi (Polsko),2008  (s Vladimírem Birgusem)
Barbora a Radim Turkovi: Nevidomí. Kabinet fotografie při Domě umění, Opava, 2008
Petr Velkoborský: Chvála neostrosti – Zastavení 70.- Galerie Opera, Ostrava, 2008
(s Václavem Podestátem)
Jiří Zykmund: Centrální šatna. Kabinet fotografie při Domě umění, Opava, 2008
2004 – 2008 - organizuje 98 výtvarných a fotografických výstav včetně úvodů v českých gasleriích i zahraničí, 59 happeningů a experimentálních kulturních akcí.

 

Organizace festivalů a multimediálních projektů (výběr):

2004– 2006 Etnojazz – mezinárodní multikulturní festival
2002 – 2008 Jeden svět – festival vítězných dokumentárních etnografických filmů z projektu One World, ve spolupráci s Českou televizí
2002 – 2007 Pohyb- zvuk – prostor – festival alternativní tvorby
2004 Večerní Jařabiny (12 pořadů – setkání prof. Josefa Jařaba s osobnostmi)
2002 – 2008 Bezručova Opava – spolupráce na dramaturgii festivalu
2002 – 2008 Další břehy – spolupráce na dramaturgii a realizaci

 

Anotace nejvýznamnějších prací:

            1) Strukturální a aktivní grafika.
Anotace: Od roku 1980 do současnosti se zabývá autor novými postupy ve strukturální a aktivní grafice. Kromě řady individuálních výstav a kolektivních prezentací ilustroval několik vlastních sbírek a textů jiných autorů ( Anastáz Opasek. Iva Mrázková) V 80. letech byly práce oceněny v rámci bienále grafiky v Brně a Liberci.Výtvarná činnost vyústila ve spolupráci s Prof. PhDr. Evou Syřišťovou z FF Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu arteterapie a následné  aplikace  kasuistik pro učební texty studentů psychologie.
2) Fotografický projekt Drobná sakrální architektura a funerální plastika na Hlučínsku. Výstupem dokumentace jsou výstavy, přednášky a teoretické texty o vývoji kulturní krajiny.
Anotace: Cílem projektu je dokumentace drobné sakrální architektury a funerální plastiky v lokalitě Hlučínska. Fotografie inventarizují  současný stav kulturní krajiny a jsou dokladem o vztahu současné populace k památkám předchozích generací. V komparaci s archivními dobovými snímky, kresbami stejné krajiny můžeme sledovat proměny v širším sociálním, politickém, ekonomickém, náboženském kontextu. Archiv fotografií dále slouží  k výstavám, ilustracím publikací, výuce historie atd. Digitalizované fotografie slouží zároveň jako výukový materiál na ITF v rámci předmětu sociologie a fotografie.

3) Nauczanie socjologii w Instytucie Twórczej Fotografii (Výuka sociologie na Institutu tvůrčí fotografie). In: Fotografie dokumentalna w projektach fotograficznych /Dokumentární fotografie ve fotografických projektech.Sborník mezinárodní konference věnované dokumentární fotografii, Galerie Szara, Czieszyn,  Slezská univerzita, Opava 2005, s. 39-59. ISBN 83-923036-0-1.
Anotace: Text je věnován problematice sociologie (v širším kontextu sociálních věd) a fotografie. Zaměřuje se na praktické využití vizuální sociologie pro fotografy v jednotlivých žánrech (krajinářská fotogafie, sociální dokument, architektura atd.). Práce věnuje pozornost sociologii všedního dne se zaměřením na obrazovou dokumentaci rituálů, zvyků, módy, volného času, práce, sakrálního života, zábavy, sportu atd. Text pracuje s přesahy k jiným vědním disciplínám v rámci hermeneutické analýzy jazyka obrazu (kulturní antropologie, sociální psychologie, etnologie, kulturologie atd.).

4) Uvedení polského modelu animace kultury do andragogické diskuze. Dizertační práce na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. 2006.
Anotace: Práce uvádí polský model animace kultury do českého andragogického kontextu. Text analyzuje současný stav specializace kulturní andragogiky v rámci integrální andragogiky na českých univerzitách, upřesňuje cíle, obsah a metody polské animace kultury. Text se věnuje současným tendencím při utvářením kurikula kulturní andragogiky a v závěru práce jsou tyto poznatky, přístupy a modely syntetizovány. Práce vychází z dlouholetých československých tradic kulturního vzdělávání dospělých, opírá se o bratislavský model kulturně-osvětové andragogiky, systematizuje současný stav kulturní andragogiky a přináší vize o jejich propojení s fungujícím modelem animace kultury v akčním poli  kulturní andragogiky. Komparativní charakter práce umožňuje konfrontovat poslání  a smysl kulturní andragogiky jako studijního oboru a vědy v širším společenském, kulturologickém a filozofickém kontextu.

5) SIOSTRZONEK, J.:Animace kultury (polské inspirace). Monografie. ITF SU v Opavě 2008, 104 s. ISBN 978-80-7248.
Anotace: Zkušenosti s aplikací animačních metod  v  kulturní animaci, pastorační animaci, v rekreologii, společenské animaci, galerijní animaci a v animaci veřejného prostoru jsou poměrně dobře známé. Metodu animace lze také úspěšně uplatnit v širokém spektru celoživotního vzdělávání v humanitních vědách a umění. Animací myšlenkového tvoření s odkazem na individuální intelektuální dovednosti, vědomosti s důrazem na prožitkovou  stránku kultivačního procesu vzniká inspirativní prostředí, které motivuje studenty k permanentnímu sebevzělávání  a světatvorbě. Vědomosti a prožitky tak získávají novou kvalitu a stávají se organickou součástí personálního světa. Pro konkrétní ilustraci autor uvádí v předkládaném textu možnosti animace filozofického myšlení v kontextu s uměním a přírodou.

Literatura o autorovi, citace (výběr):

Kol. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2002.

 

 

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1983

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1983

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1981

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1980